Home
Bouwen met een Architect

Aanbesteding
Vanaf het ogenblik dat de architect beschikt over de stabiliteitsgegevens van de ingenieur, alsook over de EPB-richtlijnen, worden bestekken en meetstaten opgesteld. In deze bestekken worden alle uit te voeren werken nauwkeurig omschreven qua materiaal, uitvoeringswijze, specifieke eisen en de te volgen normeringen. De meetstaat omvat de gedetailleerde berekening van de hoeveelheden (m, m², m³, …) van de uit te voeren posten.
Tevens worden de ontwerptekeningen uitgewerkt tot uitvoeringstekeningen, met aanduiding van alle noodzakelijke uitvoeringdetails.
Het bestek, de meetstaat en de uitvoeringstekeningen vormen het aanbestedingsdossier. Dit aanbestedingsdossier wordt door de architect bezorgd aan een 5-tal aannemers die hiervoor een offerte zullen opmaken. De keuze van deze aannemers gebeurt i.o.m. de bouwheer, die tevens aannemers mag aanbrengen. Wij werken dus niet met vaste aannemers waardoor wij onze onafhankelijkheid kunnen blijven garanderen.
Volgens het type project wordt er gewerkt met één algemene aannemer, ofwel in verschillende loten met zogenaamde nevenaannemers.
Na ontvangst van de offertes zal de architect de prijzen controleren en verwerken in een overzichtstabel. Hij zal de bouwheer adviseren tot toewijzing van de werken aan de aannemer. De architect zal tevens de contracten verzorgen tussen aannemer en bouwheer.
Er wordt uitsluitend gewerkt met geregistreerde aannemers die beschikken over de nodige erkenning. Indien echter de bouwheer toch beslist te werken met een niet-geregistreerde aannemer, dat vervalt de aansprakelijkheid van de architect op deze werken.

Indien zou blijken dat vb. wegens recente prijsstijgingen, de offerte het voorziene budget overschrijdt, dan zal de architect i.o.m. de bouwheer mogelijke alternatieven onderzoeken (vb. door een aangepaste materiaalkeuze, een fasering van de werken enz…Bouwen met een ArchitectDownload hier de brochures:
(pdf 1,76 MB)